Vad kan vi hjälpa dig med

Vi är specialiserade på att lösa och förebygga problem som kan uppstå från markvibrationer och buller vid t.ex. sprängningsarbeten, markarbeten, tung trafik, rivningsarbeten mm.
Att oberoende utföra riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, bullermätning mm är vår specialitet.

Riskanalys

För att markarbetet skall kunna genomföras på ett korrekt och ekonomiskt sätt görs en riskanalys, dvs. en inventering av alla objekt och verksamheter i omgivningen som kan påverkas av vibrationer.

Byggnader, murstockar, vattenbrunnar och datorer är exempel på ting som behandlas.

På dessa sätts tillåten vibrationsnivå.

Här framkommer vidare var besiktning, provtryckning av murstockar, vibrationsmätning, vattenprover mm skall utföras.

Besiktning

Besiktningen görs enligt svensk standard 460 48 60 Vibration- och Syneförättning- Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Besiktningen omfattar kringliggande fastigheter före och efter markarbetena och är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken utsträckning.

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätningar i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrovältning, och trafik enligt gällande svenska standarder ss 460 48 66, 460 48 61 och ss 02 52 11.

När ni anlitar oss för vibrationsmätning säkerställer vi att mätningarna görs enligt branschstandard. Vi utför vibrationsmätningar på förfrågan för att registrera aktuell vibrationsnivå samt förhindra framtida komplikationer.

Resultaten av en vibrationsmätning är viktiga ur bevissynpunkt om skadeanspråk skulle uppstå. Begrunda att Miljöskadebalken är retroaktivt giltig i 10 år.

Sprängrådgivning

Sprängteknisk rådgivning samt upprättande av sprängplaner.
Bilden: Sprängning i Grönklitt, Orsa.

Bullermätning

Bullerövervakning och mätning av bullernivå i samband med t.ex. trafik, vägbyggnation, bostadsbyggnation, rivning mm.

Vipnordic

Genom våra samarbetspartners Abesiktning Väst AB i Göteborg och SBV consult as i Oslo kan databasen VIPNORDIC presenteras och nyttjas. I VIPNORDIC kan mätresultaten avläsas i realtid via Internet.

Komfortmätning

För att bedöma komfort i bostäder och kontor utförs en komfortmätning enligt svensk standard ss 460 48 61.

Denna mätning är ett sätt att visa människans påverkan från vibrationer. Mätningen utförs som en vibrationsmätning men i fler punkter och riktningar.

Resultatet redovisas i mm/s vägt RMS.

Påverkan från järnvägstrafik är ett exempel där komfortmätning oftast ingår.

Vattenprover

Kemisk och mikrobiologisk normalkontroll.
Dala Vibrationskonsult AB utför även vattenprover av enskilt vatten från täkter och brunnar.

Proverna skickas till ALcontrol AB i Karlstad för analys.

Vattennivåmätning

Grundvattenmätning eller nivåmätning i brunnar, älvar, sjöar mm.

Mätvärdena kan följas i realtid på Internet.

Bilden: Nivåmätning för flottbron i Gagnef.

Samarbetspartners

Abesiktning Väst AB

Företaget är sedan länge väletablerat i främst Göteborg och Uddevalla.

Kontakta oss

+46 70-620 98 54

info@dvk.se

lennart.eriksson@dvk.se

Vasagatan 14 A
792 32 Mora
Tel +46 250 15012

Var finns vi ?

Namn (krävs)

E-post (krävs)

Ämne

Meddelande